Genel Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği                                                                                             

Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Cengiz Enerji” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ve veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak aydınlatma metnimizi bilgilerinize sunuyoruz:

 

2.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Cengiz Enerji tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen veri sahiplerine ait kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu kapsamda;

  • Şirketimizin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi tedarikçilerin/alt işverenlerin/hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilerin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, fiziksel mekân güvenliği, finans (IBAN/banka hesap bilgileri), işlem güvenliği verileriniz ve ayrıca sizin veya işvereninizin paylaşması halinde özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık verileriniz ile kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) Şirketimiz faaliyetleri kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket aracı ile kaza yapmanız halinde gerekli işlemlerin yapılması, seyahat, konaklama ayarlanması dahil organizasyon ve etkinlik yönetimi, lojistik ve kargo faaliyetlerin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

 

  • Şirketimizin gerçek kişi müşterisi veya gerçek kişi tacir veya tüzel kişi müşterilerinin/potansiyel müşterilerinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, görsel/işitsel, müşteri işlem verileriniz hizmet satış süreçleri ile mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetleri ile iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, seyahatlerin ayarlanması dahil organizasyon ve etkinlik yönetimi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

 

  • İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde, kimlik, fiziksel mekan güvenliği verileriniz ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş kazası olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz ile Şirketimizin kablosuz ağ bağlantımızı kullanmanız halinde kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara, danışmanlık ve denetim firmalarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz firmalara, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu Cengiz Holding şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması, amaçlarıyla topluluk şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, yurt içinde bulunan teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca veya işvereniniz vasıtasıyla doğrudan veya elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ve kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, linkdeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Altunizade, Kısıklı Cd. No:37, 34662 Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

wordIco

Kuzey Birlik Genel Aydınlatma Metni

pdfIco

Kuzey Birlik Başvuru Formu